โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
65 หมู่ที่ 4 บ้านกะหาด  ตำบลวังเหนือ  อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ -
ผู้บริหาร

นายนพดล เย็นทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/05/2016
ปรับปรุง 20/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 32705
Page Views 39539
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดบ้านกะหาด

        โรงเรียนวัดบ้านกะหาด  จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  6   มิถุนายน   พ.ศ.  2484 โดยใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลปราสาท  8 ”  ทางราชการให้ นายเทิ่ง  ภักดีนันท์   ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลปราสาท  1    ( บ้านปราสาท ) กับศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์มาร่วมกันทำพิธีเปิดโรงเรียน  โดยมีนายขาว พรหมาโนช   กำนันตำบลปราสาท  เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน  โดยใช้ศาลาวัดบ้านกะหาดเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่  ป.1 – ป.4  มีครูทำการสอนครั้งแรก  2  คน  คือนายพัด   สุโข   รักษาการแทนครูใหญ่ และนายบุญจันทร์   ชนะวิเศษ เป็นครูน้อย
พ.ศ.  2491  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลปราสาท 4 ” สังกัดกรมสามัญศึกษา
 
      พ.ศ. 2495  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดบ้านกะหาด  ตามชื่อของที่ตั้งโรงเรียน
 
      พ.ศ. 2509  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทย คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและร่วมกันสร้างอาคารเรียนแยกออกจากศาลาวัดบ้านกะหาด  โดยครูใหญ่  คือ   นายบุญจันทร์      ชนะวิเศษ   ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนใต้ถุนโล่ง ขนาด  5  ห้องเรียน  มีมุขหน้า  ในที่ดินแปลงใหม่ (ที่ตั้งในปัจจุบัน) งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 250,000  บาท สร้างเสร็จในปี  2515
 
       พ.ศ. 2518 - 2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  2  หลัง หลัง แรก งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาทหลังที่ สอง งบประมาณ  75,000  บาท
  
       พ.ศ. 2519  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และเปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีถัดมา

       พ.ศ. 2523  ได้งบประมาณก่อสร้างส้วมขนาด  3  ที่นั่งงบก่อสร้าง 30,000  บาท  กรมออนามัยให้งบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ 4  คอลัมน์งบประมาณ  35,000  บาท ขุดสระน้ำเลี้ยงปลาขนาด 10 x 20 x 2 เมตร  งบประมาณ  20,000  บาท  และเมื่อวันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ. 2523   โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

      พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ  ขนาด  3   ห้องเรียน จำนวน 1 หลังงบประมาณ  480,000   บาท  และปีการศึกษา 2526   โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกับนักเรียนก่อนวัยเรียนตามนโยบายของทางราชการ

      พ.ศ. 2527    ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  ป.1  ฉ   ชั้นล่าง  จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณ 280,000   บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.  201/ 26  ขนาด  10 x 20  เมตร   งบประมาณ   232,000   บาท
      พ.ศ. 2529  คณะครูได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างเสาธงเหล็กฐานคอนกรีต มูลค่า  5,000 บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำมูลค่า  12,000  บาท

      พ.ศ. 2529  นายอรุณ   เหลืองชัยศรี  กำนันตำบลปราสาท  นายสมนึก    ชาญวิเศษ  และพระครูสถิตธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านกะหาด ร่วมกับคณะครู ได้ร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นมูลค่า 10,600 บาท  มอบให้โรงเรียน   และในปีนี้โรงเรียนได้เปิดเรียนชั้นอนุบาล 1-2  แทนชั้นเด็กเล็ก  
 
      พ.ศ. 2530   กรรมการศึกษา ชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันสร้างหอสมุด มูลค่า  20,600  บาท  แท่นพระพุทธรูปมูลค่า   5,600   บาท  แท่นประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  มูลค่า  4,500  บาท  และชาวกรุงเทพฯ – นครปฐม ได้สร้างพระประธานมอบให้  2  องค์ นายบัญชา  ชาญวิเศษ  มอบพระบรมรูปรัชกาลที่  5  มูลค่า  5,000   บาท

      พ.ศ. 2531   บริษัท  เอส จีวี ณ ถลาง  จำกัด  (SGV  NA THLANG  CO.LTD) ได้สร้างถังน้ำซีเมนต์จำนวน  3  คอลัมภ์มูลค่า  30,000  บาท มอบให้โรงเรียน  เมื่อวันที่  22   เมษายน   2531   ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  งบประมาณ  30,000 บาท  และเปิดใช้ในการศึกษา 2532  เดือนกันยายน – ธันวาคม   2531   นายพรมลี     วันดี   อาจารย์ใหญ่ ได้ปรัดเกรดสนามโรงเรียนใหม่ทั้งหมดและได้นำมูลดิน ประมาณ  29,700    ลูกบาศก์เมตรถมบริเวณสนามและพื้นที่ในโรงเรียนให้สูงขึ้นขนาด  90 x 220 x 1.5   เมตร
 
       พ.ศ. 2533   คณะศิษย์เก่า  นำโดย นายศิริศักดิ์       สิมมา  จัดผ้าป่ามาทอดสร้างประปาผิวดินมอบให้มูลค่า  40,000  บาททางราชการให้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช 602/26   จำนวน  8  ที่นั่ง  มูลค่า  100,000   บาท
       พ.ศ. 2535  ชาวบ้านร่วมกับคณะครู ได้บริจาคเสาปูนสร้างรั้วลวดหนาม  ขนาด 5 x 5 นิ้ว  จำนวน   90  ต้น  ล้อมบริเวณโรงเรียน

       พ.ศ. 2538   บริษัท เอส จี วี  ณ  ถลางและสภาหอการค้าอเมริกัน แห่งประเทศไทย บริจาคเงิน  40,000  บาท  สร้างสนามเด็กเล่นมอบให้โรงเรียน
       พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน   จำนวน 1  หลัง  งบประมาณ  1,640,000  บาท  สร้างเสร็จในเดือนสิงหาคม  2539
 ปีการศึกษา   2541   โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่  1   ในวันที่  18   พฤษภาคม  2541
      พ.ศ. 2542   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นร่วมในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 
 
      พ.ศ. 2544 นายปรีชา แก้ววิเชียร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดบ้านกะหาด แทน นายพรมลี  วันดี ผู้อำนวยการคนเดิมที่เกษียณอายุราชการ นับเป็นผู้บริหารคนที่ 10 ของโรงเรียนแห่งนี้  ในเดือนกุมภาพันธ์  2544   นายปรีชา     แก้ววิเชียร ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน โดยเริ่มก่อสร้างโรงเรือน เลี้ยงไก่เนื้อขนาด  3 x 5  เมตรจำนวน  1  หลัง   โรงเรือนเลี้ยงเป็ด  ขนาด  3 x 8  เมตร จำนวน  1 หลัง   เรือนเพาะชำ ขนาด  6 x 10  เมตร  จำนวน  1  หลัง   ขุดลอกสระน้ำ ขนาด  10 x 20 x 3  เมตร  และดัดแปลงอาคารประกอบเป็นอาคารเรียน ได้ห้องเรียน   2  ห้อง  ปรับปรุงเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีกจำนวน   1  ห้อง   ก่อสร้างศาลาพักผ่อนกลางสระน้ำขนาด 4 x 4 เมตร  จำนวน  1  หลัง  โดยพระครูสถิตธรรมสาร   เจ้าคณะตำบลวังเหนือบริจาคเงินซื้อสังกะสี  จำนวน  64,000  บาท  ชาวบ้านในเขตบริการ  5   หมู่บ้านบริจาคเงินค่าก่อสร้าง  หมู่บ้านละ 1,000  บาท  สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา  ขนาด  5  x  8  เมตร   จำนวน  1  หลัง  โดยมีนายดวน จะโรจน์รัมย์ บริจาคเงินค่าก่อสร้าง ได้รับงบประมาณก่อสร้างที่สาธิตการล้างมือ  และที่ล้างจาน   ขนาด  20  ที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ  32,000  บาท   นายปรีชา   แก้ววิเชียร  และคณะครูได้บริจาคเงินก่อสร้างสนาม เปตองขนาด  3 x 8   เมตร  จำนวน 1  สนาม  เป็นเงิน  5,000   บาท

        พ.ศ. 2545  คณะครูร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 5  ได้ร่วมกันก่อสร้างเสาธงชาติ พร้อมสระน้ำมูลค่า 51,000 บาทในปีเดียวกันโรงเรียนได้ขอรับการสนับสนุนจาก คุณเอกดนัย วัชรเสถียร บริษัทแอบบราจำกัด ในการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 เพื่อต่อเติมปรับปรุงเป็นห้องสมุด ซึ่งได้รับบริจาคเงินเป็นค่าวัสดุ จำนวน 150,000 บาท ชาวบ้านในเขตบริการสมทบแรงงาน และวัสดุ  คิดเป็นมูลค่า 100,000  บาท และให้ชื่อว่าห้องสมุด กรกนก  ตามชื่อบุตรสาวของผู้บริจาค

       พ.ศ. 2546  นางสามารถ  โคมารัมย์ พร้อมญาติได้บริจาคพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินก่อสร้างฐานพระพุทธรูปเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000  บาท

 ปี 2547 โรงเรียนวัดบ้านกะหาดได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,684,000 บาท

        ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านกะหาด  มีพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุจำนวน  16  ไร่ 3  งาน  47  ตารางวา  จำนวนอาคารเรียนมี  3  หลัง เป็นอาคารไม้ แบบ ป 1 ฉ ขนาด 2 ชั้น 6 ห้องเรียนที่สร้างมากกว่า 21  ปี  1  หลัง อาคารคอนกรีตแบบ สปช. 105/29  แบบ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน 1 หลัง อาคารสร้างเองแบบ ป 1 ซ 3 ห้องเรียน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์  201/26  แบบ  1 หลัง  ห้องส้วม  จำนวน  3  หลัง อาคารโรงอาหาร/ประชุมสร้างเอง  1  หลัง  อาคารพยาบาลสร้างเอง  1 หลัง  สนามกีฬา   1  สนาม อาคารสอนดนตรีไทยสร้างเอง 1  หลัง  โรงเรือนเลี้ยงเป็ด   โรงเพาะเห็ดและโรงเรือนเลี้ยงไก่ สร้างเองอย่างละ 1 หลัง  ศาลพักร้อนสร้างเอง 1 หลัง เรือนเพาะชำสร้างเอง  1  หลัง   ฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 แห่ง 1  ตุลาคม  2549 ได้รับมอบสนามเด็กเล่น มูลค่า 350,000 บาท จากบริษัทยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

        พ.ศ. 2553  นายหาญ  พิทักษ์สาลี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด แทน นายปรีชา  แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการคนเดิมที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนเทศบาล 1 นับเป็นผู้บริหารคนที่ 11  ของโรงเรียนแห่งนี้

        ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่  4  ตำบลวังเหนือ  อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์ 31000 โทรศัพท์ 044-630177 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับ ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)